Registrace Přihlásit se
Měníme název na StarkFaktura.cz Více informací...

Obchodní podmínky

Registrací, ale i dalším využíváním služeb vyjadřuje uživatel svůj souhlas s níže uvedenými Obchodními podmínkami webu StarkFaktura.cz stanovenými pro používání aplikace StarkFaktura.cz. Obchodní podmínky jsou pro uživatele i poskytovatele závazné okamžikem potvrzení registrace.

1. Vymezení základních pojmů

1.1. Poskytovatelem je David Krupička, se sídlem Eduarda Ušela 327, Velké Opatovice 679 63, IČ: 01884867.

1.2. Uživatelem je výhradně podnikající fyzická či právnická osoba identifikována přihlašovacím emailem a heslem zadaným při registraci, která služeb využívá v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen uživatel).

1.3. Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání webové aplikace StarkFaktura.cz, dostupné z adresy https://starkfaktura.cz.

1.4. Licence je nevýhradní licencí k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

1.5. Aplikací se rozumí webová aplikace StarkFaktura.cz pro správu a tisk faktur.

1.6. Nabídkou k uzavření Smlouvy je registrace Uživatele, která se realizuje založením účtu (vyplněním a odesláním registračního formuláře).

1.7. Přijetím nabídky je zobrazení potvrzovací obrazovky po registraci nebo emailové potvrzení registrace poskytovatelem. Toto přijetí nabídky je okamžikem uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

1.8. Účet – uživatelský účet pro službu identifikovaný unikátním identifikátorem (názvem účtu/agendy). Účet představuje neveřejnou část aplikace.

1.9. Blokace účtu je omezením přístupu uživatele k účtu. Uživatel má možnost zrušit svůj účet po zaslání žádosti o zrušení účtu na email david@davidkrupicka.cz.

1.10. Zrušení účtu je nenávratné smazání jednoho nebo všech účtů uživatele a všech dat spojených s rušeným účtem. Zrušení účtu představuje zrušení Smlouvy

2. Práva a povinnosti uživatele

2.1. Uživatel je povinen uvést při registraci své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální.

2.2. Uživatel souhlasí, aby mu byla ze strany poskytovatele zasílány obchodní sdělení. Tento souhlas je kdykoli odvolatelný, ať pro jednotlivý druh sdělení či všechna obchodní sdělení.

2.3. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a hesla ke zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou. Za případné zneužití nenese poskytovatel odpovědnost.

2.4. Aplikace StarkFaktura.cz, je dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem. Majetková práva k aplikaci podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží poskytovateli. Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami poskytovatele.

2.5. Poskytovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí vytvořených dokladů s platnými a účinnými právními normami a je pouze na uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti a bezchybnosti.

2.6. Uživatel se zavazuje neprodávat ani jinak neposkytovat Aplikaci jakýmkoliv způsobem třetím osobám bez souhlasu poskytovatele.

2.7. Uživatel nese plnou zodpovědnost za data a obsah, který poskytovanou Aplikací zpracovává a zavazuje se užívat poskytovanou Aplikaci v souladu s právním řádem České republiky.

2.9. Uživatel má právo kdykoli zrušit Smlouvu zrušením svého účtu, pokud jeho účet není zablokovaný z důvodů porušení některé z obchodních podmínek. V případě zablokování účtu má uživatel právo na zrušení účtu po zaslání žádosti o zrušení na email david@davidkrupicka.cz. Všechna data uživatele budou po zrušení účtu smazána.

3. Práva a povinnosti poskytovatele

3.1. Poskytovatel má právo zrušit účet uživateli, který porušuje Smluvní podmínky, záměrně poškozuje aplikaci, zneužije loga, ochranné známky poskytovatele, dopustí se jiného nelegálního šíření obsahu webu a webové aplikace.

3.2. Poskytovatel má právo zrušit účet uživateli, který se do tohoto účtu nepřihlásil déle než 12 měsíců. Před případným zrušením upozorní poskytovatel uživatele na email majitele účtu.

3.3. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou užíváním aplikace.

3.4. Poskytovatel má dle ustanovení §1752 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku právo měnit tyto obchodní podmínky, například z důvodu jejich uvedení do souladu s právními předpisy či zvýšení právní jistoty stran smlouvy. Smluvní strany souhlasí, že z povahy závazku vyplývá rozumná potřeba Obchodní podmínky v budoucnosti změnit, a to po předchozím upozornění uživatele na webu starkfaktura.cz ve lhůtě minimálně 14 dní před účinností změn.

3.5. Pokud uživatel se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, má právo zrušit účet. Smluvní strany prohlašují, že doba 14 dnů je dostatečná k obstarání alternativní služby.

3.6. Poskytovatel má právo zasílat uživateli informace a obchodní sdělení formou emailu a zároveň povinnost obchodní sdělení nezasílat, pokud s jejich zasíláním uživatel nesouhlasí.

4. Podpora, záruka, reklamace

4.1. Všechny služby jsou poskytovány pouze elektronickým způsobem.

4.2. Podpora k používání poskytované služby je poskytována pouze v elektronické podobě (emailová komunikace, informace na webových stránkách apod.).

4.3. Odesílání i příjem všech písemností souvisejících s poskytovanou službou, včetně fakturace, probíhá pouze elektronickým způsobem.

4.4. Případné reklamace je možné uplatňovat zasláním emailu.

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Ochranu osobních dat Uživatele upravují Podmínky ochrany osobních údajů.

5.2. Ochranu osobních dat obchodních partnerů Uživatele upravuje Zpracovatelská smlouva.

6. Rozhodné právo

Pro případ sporů vzniklých ze smlouvy, jakož i pro případ sporů týkajících se platnosti, či existence uzavřené smlouvy o poskytování služby a těchto obchodních podmínek si strany:

6.1. Volí jako rozhodné právo právo České republiky.

6.2. Určují, že k rozhodování jsou příslušné české soudy.

6.3. V souladu s §89a zákona č. 99/1963 Sb. určují jako místně příslušný soud v Praze.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace