Registrace Přihlásit se
Měníme název na StarkFaktura.cz Více informací...

Účetnictví

Hezký den,
v minulém článku jsme si upřesnili, co znamená daňová evidence a nyní si popíšeme podstatu účetnictví (dříve bylo nazýváno podvojné účetnictví). Všechny podrobné informace, které se týkají účetnictví najdete v Zákoně o účetnictví č. 563/1991 Sb.

Zákonem se řídí účetní jednotky, kterými jsou:

 1. právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky,
 2. organizační složky státu,
 3. svěřenecké fondy podle občanského zákoníku,
 4. fondy obhospodařované penzijní společností podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
 5. investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
 6. subjekty, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis nebo které jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu.

Tyto účetní jednotky vedou svoji činnost od data vzniku do data zániku činnosti.

 1. zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů.

Vedou účetnictví ode dne zahájení činnosti až do dne ukončení činnosti na území České republiky.

 1. fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku.

Tyto jednotky vedou účetnictví ode dne zápisu do obchodního rejstříku až do dne výmazu z obchodního rejstříku.

 1. ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku.

Tyto jednotky vedou účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se staly účetní jednotkou, až do posledního dne účetního období, ve kterém přestaly být účetní jednotkou.

 1. ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí.

Vedou účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po období, ve kterém se rozhodly vést účetnictví.

 1. ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti.

Evidují účetnictví od prvního dne účetního období až do posledního dne účetního období.

 1. ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis.

Tyto jednotky jsou povinny vést účetnictví ode dne zahájení činnosti až do dne ukončení činnosti.

Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o stavu a pohybu majetku, ostatních aktivech, závazku a ostatních pasivech. Zahrnují do účtování také náklady, výnosy a výsledek hospodaření. Důležité je účtovat položky v období, se kterým časově a věcně souvisejí.

Účetnictví vedou účetní jednotky v české měně a v českém jazyce.

Povinností účetních jednotek je vést účetnictví srozumitelným, věrným a poctivým obrazem. Účetnictví bude vedeno správně, úplně, průkazně, přehledně a zajistí trvalost účetních záznamů.

Účetní jednotky ke své činnosti využívají deník, hlavní knihu (strana Má dáti a Dal), knihy analytických účtů a knihy podrozvahových účtů. Účetní jednotky dodržují směrnou účtovou osnovu, uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky.

Účetnictvím můžete pověřit jinou fyzickou nebo právnickou osobu (pověřením se však nezbavujete odpovědnosti).

Samotný Zákon o účetnictví je velmi rozsáhlý, takže věřím, že v tomto článku jste si udělali alespoň základní obraz o účetnictví.

Mějte se hezky

Veru Pařízková

Autor: Veru Pařízková

Veru pracuje na pozici Produktového specialisty helpdesku v České spořitelně. Ve volném čase se věnuje blogování a točení videí na YouTube. Na blogu StarkFaktura.cz Vám přináší novinky ze světa fakturace.

Komentáře


Pro přidání komentáře se prosím přihlašte.
Přihlášení
Nemáte účet? Registrujte se.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace